who became union coal minister in 2011

Kariya munda
Subodh kant
Sri prakash jaiswal
Ajit singh